Προσωρινή συμφωνία με ΕΚ για τις καρκινογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας

To Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων των 28 ενέκρινε σήμερα την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου σχετικά με την οδηγία για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας.

Με τον καθορισμό ορίων για καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κύριας αιτίας θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ και υπολογίζεται πως θα σώσει 100.000 ζωές κατά τα επόμενα 50 χρόνια.

Η οδηγία προτείνει να καθοριστούν όρια έκθεσης για επιπλέον 11 καρκινογόνους παράγοντες (σε σχέση με την υπάρχουσα οδηγία του 2004). Αυτές είναι: σκόνη αναπνεύσιμου κρυσταλλικού πυριτίου, 1,2-εποξυπροπάνιο, 1,3-βουταδιένιο, 2-νιτροπροπάνιο, ακρυλαμίδιο, ορισμένες ενώσεις χρωμίου, οξείδιο αιθυλενίου, ο-τολουιδίνη, πυρίμαχες κεραμικές ίνες, βρωμοαιθυλένιο και υδραζίνη.

Η οδηγία αναθεωρεί επίσης τα όρια για το μονομερές βινυλοχλωρίδιο και τις σκόνες σκληρού ξύλου υπό το πρίσμα των πιο πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων.

Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους για τους εργαζομένους που σχετίζονται με την έκθεση σε συγκεκριμένους καρκινογόνους παράγοντες (και μεταλλαξιογόνους παράγοντες) και πρέπει να αποτρέπουν την έκθεση όπου υπάρχουν κίνδυνοι.

Οι κύριες αλλαγές στην πρόταση της Κομισιόν που είναι γνωστή τις τελευταίες 15 μέρες είναι οι εξής:

Σε σχέση με τις τοξικολογικές ουσίες η Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα συμπερίληψης των τοξικών ουσιών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2019 και μπορεί να υποβάλει νομοθετική πρόταση επί του θέματος.

Σε σχέση με το “Χρώμιο VI” θα υπάρχει οριακή τιμή έκθεσης 0,010 mg / m3 για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας. Μετά από αυτή την περίοδο θα ισχύσει όριο 0,005 mg / m3.

Προβλέπεται δε παρέκκλιση για διαδικασίες συγκόλλησης ή κοπής πλάσματος ή παρόμοιες διεργασίες εργασίας που παράγουν καπνούς και για αυτούς η οριακή τιμή έκθεσης είναι 0,025 mg / m3 μέχρι 5 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς και μετά από αυτή την περίοδο το όριο θα είναι 0,005 mg / m3.

Σε σχέση με τη σκόνη από σκληρό ξύλο, θα υπάρχει οριακή τιμή έκθεσης 3 mg / m3 για 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας και εν συνεχεία όριο 2 mg / m3.

Όσον αφορά τη σκόνη αναπνευστικού κρυσταλλικού πυριτίου: η Κομισιόν δεσμεύτηκε να αξιολογήσει την ανάγκη τροποποίησης της οριακής τιμής της σκόνης αναπνεύσιμου κρυσταλλικού πυριτίου στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας.

Τέλος, σε σχέση με την επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων,  ο γιατρός ή η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στα κράτη μέλη μπορεί να υποδείξει ότι η παρακολούθηση της υγείας πρέπει να συνεχιστεί μετά το πέρας της έκθεσης, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για τη διασφάλιση της υγείας του συγκεκριμένου εργαζομένου.

ΚΥΠΕ

Related Articles

Back to top button
Close